Bakalárska práca – nový formát na KVUaI

Publikované:

Milí študenti, v snahe odbremniť Vás od často formálneho prístupu k písomnej časti bakalárskej práce a s úsilím uprednostniť Vaše individuálne postoje a osobnú motiváciu, sme vo vzájomnej koordinácii s vami ako aj s kolegami z Katedry dejín a teórie umenia, zostavli rozsahom aj rigoróznosťou jednoduchší formát. V prílohe nájdete šablónu ktorú pre Vás zostavil Mgr. Rastislav Rusnák, PhD. 

 

 


  

Informácia k zmene rozsahu a formy písomnej bakalárskej práce pre KVUaI FU TU, 2023.

Bakalárska práca – písomná časť.

Rozsah práce 5 – 10 normostrán (min. je predpísaný, max. je odporúčaný)[1]

Štruktúra práce:  Anotácia (rozsah cca 500 znakov)

Kľúčové slová

Esej

Zoznam literatúry

Prílohy

Esej

Nosná časť nového formátu Bakalárskej práce by mala mať podobu eseje avšak so zachovaním kritérií odborného textu. Cieľom je odstrániť čo najviac formálnych náležitostí akademickej šablóny, čo umožní, že sa text zhutní a sústredí na podstatu, teda na študentskú prácu a objasnenie jej východísk a príslušných kontextov. Esej ako kratší literárno-odborno-publicistický žáner je volená najmä pre jej koncepčnú uvoľnenosť a priamy rozprávačský štýl v prvej osobe jednotného čísla. Ide rovnako o nástroj formálneho odľahčenia štruktúry práce, aby sa študenti mohli sústrediť len na verbalizovanie úvah o svojom diele a jeho intelektuálnom a umeleckom zázemí.

Napriek formátu eseje ide o bakalársku prácu, ktorá musí obsahovať merateľné kritériá odborného textu a spĺňať ich na požadovanej úrovni. Študent/ka musí preukázať povedomie o kontexte svojej tvorby v okruhoch dejín umenia, estetiky či filozofie a to jednak v rovine úvah o vzájomnom pomere vlastnej tvorby k spomenutým okruhom a jednak predstavením stavu študovanej odbornej literatúry k téme s aplikovaním odbornej terminológie. Dôležitý je najmä kontext umenia, vedomie väzieb a reflexií na konkrétne umelecké trendy, či tvorbu jednotlivcov. Práca so zdrojmi, ich použitie a odkazovanie na ne musí spĺňať predpísané parametre.[2]

Súčasťou práce by mala byť i obrazová príloha. Ak to povaha diela a stav rozpracovanosti umožňuje, mala by obsahovať i náhľady na dielo/diela praktickej časti bakalárskej práce. Podľa povahy diela je potrebné uvádzať i údaje o rozmeroch, technike, materiáli, či autorstve fotografie. Obrazová príloha môže obsahovať i náhľady na diela iných autorov, ktoré písomná časť práce reflektuje.

Dátum odovzdania práce: január/február – draft písomnej časti ako zápočtový výstup predmetu

                                              Metodológia bakalárskej práce

                                              máj – oficiálny termín odovzdania Bakalárskej práce

Pre bakalársku prácu bude naďalej vyžadovaný oponentský posudok.

[1] Anotácia, poznámky pod čiarou, zoznam literatúry ani zoznam obrázkov a príloh sa do výpočtu normostrán nezarátava.

[2] Tieto parametre, rovnako ako ďalšie náležitosti súvisiace s písomnou bakalárskou prácou budú prezentované a precvičované na predmete Metodológia bakalárskej práce.


príloha: SABLONA_KVUaI_Bakalarska-praca

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn