Inštrukcia pre absolventské ročníky Bc / Mgr.art.

Pre študentov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:

Vzhľadom na plánovanú úpravu preibehu štátnych skúšok , ako ja na zmeny iniciované študentskou obcou sme sa pre školský rok 2023/24 dohodli na nasledovnom postupe.

Bakalársky stupeň:

Bakalársky ročník je rozdelený na dva semestre, pričom prvý “zimný” je regulérny semester  ukončený prezentáciou a obhajobou semestrálnej práce, ktorá je v kreditnom systéme evidovaná ako “Základný ateliér”.
Zmena je v charakter práce. Študen ak chce, môže počas semestrra pracovať už na zadanej téme bakalárskej práce, v čase hodonotenia musí odprezentovať kompaktný výrvarný celok / výskum adekvátny rozsahu jedného semestra.
Táto časť práce môže byť následne integrovaná do výslednej bakalárskej práce a v rozšírenej forme prezentovaná pri obhajobách. Odporúčame, aby bol školiteľ priamim pedagógom ateliéru v ktorom študent študuje, konzultantom niektorí z kolegov z katedry dejín a teórie, prípadne člen pedagogického tímu katedry/fakulty, ktorý sa zaoberá predmetom podobným s témou baklárskej práce. Oponenta navrhuje (po dohode) školiteľ práce z členov pedagogického zboru katedry/fakulty.

Zadanie témy bakalárskej práce Jún-September 2023
Zadanie Témy , školiteľa a konzultanta do systému – do konca Októbra 2023
Prezentácia v týždni od 8 do 11.Januára 2023
Teoretické štátne skúšky v čase  týždni od 19.2.2024 – 23.02.2024
Odovzdanie písomnej časti bakalárskej práce do 10.5.2024 ?
( Práca môže byť do systému nahratá aj skôr, minimálne dva týždne pred odovzaním musí byť do kinžnice TU doručený zadávací lis podpísaný dekanom FU )
Obhajoby záverčných prác v týždni od 3.6.2024 do 7.6.2024

Magisterksý stupeň:

Magisterský ročník je kompaktný (zimný / letný semester)
Zmena nastáva v čase odovzdanie písomnej časti záverečnej práce.
Odovzdanie písomnej časti (elektronicky doručiť na katedru kvuai.fu@tuke.sk)  do 31.1.2024 – spracovanie textovej časti bude zohľadné v hodnotení celkového stavu rozpracovanosti. Práca ostáva len v elektronickej forme na katedre, po dopracovaní záznamov vizuálnej – praktickej časti, bude práca uploadovaná do knižničného  systému do 10.5.2024.
Prezentácia rozpracovanosti v týždni od 8 do 11.Januára 2023 formou kolokvia (nie priestorová / galerijná inštalácia) tak, aby budúci magistri neokupovali prezentačné kapacity katedry. Prezentácia sa uskutoční na veľkoplošnej projekcii, vo výnimočných (materiálových) prípadoch, alebo ak je práca v rozpracovanom stave v ateliéri, je možné obhájiť konkrétnu prácu na mieste. Časový rozsah obhajoby by nemal prekročiť čas venovaný ostatným študentom. (orientačne do 10min + prietor pre otázky / krátky rozhovor)
Teoretické štátne skúšky v čase  týždni od 19.2.2024 – 23.02.2024
Obhajoby záverčných prác v týždni od 3.6.2024 do 7.6.2024

 

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn