Priebeh a zabezpečenie štátnej skúšky Bc/Mgr 1-2.3.2022

Publikované:

Milé študentky a študenti

V súlade s príkazom rektora TUKE č. PR/TUKE/01/22 a opatrením dekana FU TUKE zo dňa 7.2.2021, uskutočnia sa štátne skúšky z predmetov na FU TUKE pre I. a II. stupeň štúdia v akad. roku 2021/2022, dištančnou formou a to videokonferenčným prenosom, prostredníctvom aplikácie Webex. Záznam z videokonferencie sa nevyhotovuje. Toto rozhodnutie je v súlade s novelu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63 a § 108e.

Dovoľujeme si Vás informovať o nasledovných skutočnostiach, ktoré pre Vás vyplývajú z dištančnej formy štátnych skúšok, prostredníctvom aplikácie Webex. Na emailvé adresay obdržíte pripojenie do wbexového hovoru, z ktorého si Vás komisia vyvolá. Je potrebné aby ste boli pripravení približne 30min pred časom uvedeným v harmonograme, vzhľadom na možne časové posuny. Po vylosovaní čisla sa dozviete znenie otázky, ktorá sa Vám zobrazí na na zdieľanej obrazovke. Na jednotlivé otázky odpovedáte vo Vami zvolenom poradí, bez prípravy.  V prípade problémov s pripojením kontaktujte vedúceho katedry výtvarných umení a intermédií na tel.č. +421905421158.

Hodnotenie štátnych skúšok:

Komisia pre ŠS na neverejnom rokovaní, vo svojej virtuálnej miestnosti, sa poradí o výslednom hodnotení študentov z jednotlivých predmetov štátnej skúšky, ktoré tajomník komisie zapíše do záznamu o ŠS.

Na záver štátnych skúšok host preradí členov komisie a študentov do spoločnej virtuálnej miestnosti, do tzv. hlavného Webex Meetingu, kde predseda komisie pre ŠS oboznámi študentov s dosiahnutými výsledkami. Oznámi len, či jednotliví študenti vyhoveli, resp. nevyhoveli štátnej skúške. Konkrétnejšie hodnotenie z jednotlivých predmetov ŠS, bude študentom sprístupnené v informačnom systéme MAIS.

Časový harmonogram pre bakalárske štátne skúšky UTOROK 1.3.2022

https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=m3a7d04ebef2693b0b915fc085786c88b

1.  9:00 Almášiová Tamara
2.  9:25 Dulíková Júlia
3.  9:50 Staš Jakub
4. 10:15 Čelényová Jana
5. 10:40 Maxová Mária
6. 11:05 Štefančinová Lenka
7. 11:30 Krosnerová Lucia

11:55 – 12:35 obedňajšia prestávka

8. 12:40 Venglarčík Ľudmila
9. 13:05 Mišagová Tamara
10. 13:30 Galovics Dávid
11. 13:55 Kužila Jakub

14:00 – 14:30 neverejné zasadnutie skúšobnej komisie

14:35 (online) verejné vyhlásenie výsledkov

Časový harmonogram pre magisterské štátne skúšky STREDA 2.3.2022

https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=mbb9514291186ec3a437bd5c1be2be913

1.  9:00 Regešová Lenka
2.  9:25 Cako Peter
3.  9:50 Konkoľ Filip
4. 10:15 Sirkovská Andrea
5. 10:40 Biharyová  Sára
6. 11:05 Hajduk Michal
7. 11:30 Kecer Matúš

11:55 – 12:35 obedňajšia prestávka

8. 12:40 Bártfaiová Michaela
9. 13:05 Czitó  Tibor
10. 13:30 Hancová Denisa
11. 13:55 Mišinová  Andrea
12. 14:20 Petríková  Sandra
13. 14:45 Folková Simona
14. 15:10 Lenártová Lucia

15:35 -16:05 neverejné zasadnutie skúšobnej komisie

16:10 (online) verejné vyhlásenie výsledkov

 

 

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn