Psycho_Art_logia v dobe technoimaginácie/Psycho_art_logia in the age of technoimagination

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 4

ENG below

Pohyblivé obrazy ilustrujú tému archetypov v digitálnom online internetovom prostredí. Motívy vychádzajú predovšetkým zo základného archetypálneho rozdelenia podľa psychoanalytika Dr.C.G.Junga. Séria videí inštalovaných vo virtuálnom environmente- priestore čiernej kocky vychádza z fenoménu expandovaného kina. Artefakt nabáda diváka prehodnocovať vlastné správanie a uvažovanie o sebe samom. Dôležitým akcentom je zrkadlenie súčasnej doby – technoimaginácie a poukazovanie na formy každodennej rozšírenej reality v online svete, v ktorom má človek možnosti vylepšovať samého seba, vytvárať nové identity – masky v podobe tkz. Avatarov. Autor poukazuje na nové formy augmentovanej reality, filtrov, vylepšení, ktoré dávajú možnosti prezentovať vylepšenú verziu samého seba. Online média lákajú a ponúkajú pohľady do temných stránok, čo sa prejavuje v masívnom počte hoaxov a stúpajúcemu záujmu ľudí využívať black internet. Videohry ponúkajú alternatívu nastaviť si personu tak, aby vyhovovala hladine super ega a vniesla pocit super schopností, a teda hrdinu. Matka je v digitálnych projekciách vyhľadávaná pomocou kľúčových slov vo filmových médiách a dokumentoch, ktoré obsahujú motívy vody, viery, prírody a starostlivosti. Tieto fenomény stierajú hranice medzi reálnym a virtuálnym a ovplyvňujú sa navzájom. Teoretická časť obsahuje prehľad predovšetkým z výtvarného a audiovizálneho umenia, a to takého, ktoré úzko súvisí s témou analytickej psychológie a archetypov. Z hľadiska typológie nových médií sa teoretická časť venuje fenoménu virtuálnej reality a typológii expandovaného kina, ktoré vstupuje na scénu na prelome 60 a 70 rokoch 20. storočia. Obsahy expandovaného kina inštalovaného v priestore hovoria o aktuálnych situáciách v digitálnom svete v dobe technoimaginácie v kontextne Jungovej teórie archetypov. Výsledný artefakt sú okuliare VR, v ktorých sa divák stáva súčasťov inštalácie v enviromente expadovaných pohyblivých video obrazov.

Projekt bol inštalovaný v galérií Kotolňa. 

 

Moving images illustrate the theme of archetypes in a digital online Internet environment. The motives are primarily based on the fundamental archetypal division according to the psychoanalyst Dr.C.G. Jung. The series of videos installed in the virtual environment — the space of the black cube — is based on the phenomenon of expanded cinema. The artefact encourages the viewer to re-evaluate their own behaviour and thinking about themselves. An important accent is the reflection of the present — technoimagination and pointing to the forms of everyday augmented reality in the online world, in which one has the opportunity to improve oneself, to create new identities — masks in the form of so-called. Avatars. The author points out new forms of augmented reality, filters, improvements, which give the possibility to present a modified version of oneself. Online media attract and offer insights into the dark side, reflected in the massive number of pornography and the growing interest of people to use the black internet. Video games offer an alternative to set up a persona to suit the level of the superego and bring a sense of super ability, and therefore a hero. In digital projections, the mother is searched for using keywords in film media and documents that contain motifs of water, faith, nature and care. These phenomena blur the boundaries between the real and the virtual and interact with each other. The theoretical part contains an overview of the visual and audiovisual arts, such as those closely related to the topic of analytical psychology and archetypes. In terms of the typology of new media, the theoretical part deals with the phenomenon of virtual reality and the typology of expanded cinema, which enters the scene at the turn of the 60s and 70s of the 20th century. The contents of the expanded cinema installed in space speak of current situations in the digital world at the time of technoimagination in the context of Jung’s archetype theory. The resulting artefact is VR glasses, in which the viewer becomes part of the installation of the exposed moving video images in the environment.