Stoicism rituals

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 4

Počas pandémie spôsobenej Cobidom-19, kedy bol všetken čas sústredení na prežívanie  doma som si vytvoril systém ktorý mi dával štruktúru dňa. Tieto opakujúce sa aktivity sú inšpirované psychologickými aspektmi rituálov a ich výhodami s pozitívymi účinkami pre telo aj myseľ, taktiež stoistiickým filozofickým učením. Výsledným artefaktom je video denník so záznamom týchto aktivít-rituálov. (Zapisovanie denníka ráno a večer ako aj cvičenia, otužovanie, meditácia. V tejto práci sa zaoberám skúmaním výsledkov týchto rituálov na sebe samom, kde chápem ako živý artefakt ktorý, sa pomocou týchto aktivít formuje. Na estetickú rovinu v tomto prípade neakcentujem, kedže dôležitejší je pre mňa v tomto prípade koncept.

During the pandemic caused Cobid-19, when all time I was focused on spending time at home, I created a system that gave me the structure of the day. These repetitive activities are inspired by the psychological aspects of rituals and their benefits with positive effects for body and mind, as well as stoicism philosophical teachings. The resulting artefact is a video diary recording these activities-rituals. (Diary writing in the
morning and evening, physical exercises, meditation.) In this work, I examine the results of these rituals on myself, where I understand myself as a living artefact that is formed by these activities. I do not accentuate the aesthetic level in this case, for me in this case is the most important the concept.