TEMPERAMENT

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 4

Zaoberám sa Hippokratovou teóriou štyroch osobností, ktorá patrí medzi prvé základné psychologické teórie o typológii osobností. Hippokrates rozdelil  vo svojej teórii ľudí na štyri skupiny a to sangvinikou, flegmatikou, cholerikou a melancholikou. V každom zo spomenutých typov prevláda jedna tekutina z telesných tekutín: krv (sanguis), hlien (phlegma), žlč (chloé) a čierna žlč (melan-cholé). Tieto tekutiny skúmam z ich vizuálneho hľadiska pod mikroskopom a v softwéri vytváram podobný vizuálny materiál ktorému pridávam pohyb na základe charakteristických vlastností daného temperamentu. Výsledná forma je v kruhu, ktorý pripomína pohľad do mikroskopu.

Video projekcia bola prezentovaná na fesivale Park camp v Trebišove (2020)

Hippocrates theory of personality
In this work, I deal with Hippocrates theory of four personalities which is one of the first basic concepts of personality typologies. In his theory, Hippocrates divided people into four groups: sanguine, phlegmatic, choleric and melancholy. In each of these types, one fluid from body fluids predominates blood (sanguis), mucus (phlegma), bile (chloé) and black bile (melan-cholé). I examine these fluids from their visual
point of view under a microscope and in the program, I create a similar visual material to which I add movement based on the characteristic properties of a given temperament. The resulting form is in circles which resembles looking into a microscope.

Video projection was presented on the festival Park camp in Trebišov.