Z pamäti

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 4

V tomto diele ďalej rozširujem koncepciu diela self-flashback.(video inštalácia) v diele zobrazujem ľudské tváre ktoré boli alebo sú súčasťou môjho poznania. ,, Jedného dňa nebudeme vedieť pomenovať to, čo nás spájalo. Bude to kúsok po kúsku miznúť z našich pamätí, až to napokon zmizne úplne. (Marguerite Duras, Hiroshima mon amour). ,, V procese tvorenia diela som sa zaoberal hodnotami a významami udržiavania a uchovávania medziľudských vzťahov. Ich dôležitostov a významom v kontexte plynutia času. Určujúcim
faktorom je poznanie seba samého a vytváranie reálneho obrazu o sebe ale aj tvorenie reálneho obrazu o iných.

Práca bola súčasťov výstav:

Metamprphosiss of the senses v galérii Papírna v Plzni.

Rezistencia – Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave.

In this work, I further expand the concept of the work self-flash back (video installation). In this work, I show human faces that were or are part of my knowledge. One day we will not be able to name what united us. It will disappear bit by bit from our memories until it finally disappears completely. (Marguerite Duras, Hiroshima my love). In the process of creating the work, I dealt with the values and meanings of maintaining and preserving or “preserving” interpersonal relationships. Their importance and significance in the context of the passage of time. The determining fact is the knowledge of oneself and the creation of a real image of oneself, but also the creation of a real image of others.

This artwork was presented at the exhibition called Metamorphosis of the senses at gallery Papirna in Pilsner Czech republic. Also in Central European house of photography in Bratislava exhibition called Resistance.