Homonyms

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 4

Krátke experimentálne video sa sústreďuje na socio-politické témy, ich mieru a spôsob akým nás dokážu ovplyvniť. Sme zodpovední za výber a zhodnotenie jednotlivých informácií, neustále prijímaných z politickej oblasti dopadajúcej aj na spoločnosť, ktorej sme súčasťou. Rakúska vlajka symbolizuje politiku a jej dopad na ľudí v kladnom, alebo zápornom slova zmysle. Zvuková časť pozostáva z prezidentských prejavov, dotýkajucich sa stále aktuálnych a súčasne alarmujúcich tém, ktoré sa vzájomne prelínajú s obrazovou časťou diela.

Video bolo vytvorené pod pedagogickým vedením Reni Hofmüller na univerzite FH Joanneum, počas programu Erasmus+ v rakúskom Grazi.