(People like) US

Rok realizácie: 2017
Aktuálny ročník štúdia: 4

Dielo pozostáva z triptychu fotografií, ktoré zachytávajú jedincov žijúcich v centre pre ľudí bez domova. Arcidiecéznu nocľaháreň som navštevovala počas obdobia troch mesiacov, kedy som spoznávala jednotlivých ľudí a ich príbehy. Ako symbol niečoho, čo by možno chceli, ale v ich momentálnej situácii si to nemôžu dovoliť, som zvolila kožuch, v ktorom sú na fotografiách odetí. Avšak pri pohľade na nich nevieme s istotou povedať, či sú títo ľudia bezdomovci, aké boli ich životné okolnosti a prečo sa v charitnom dome ocitli. Takisto nevieme s istotou predpovedať, aká bude v budúcnosti situácia v našich prípadoch. Zameriavam sa predovšetkým na rôznorodosť každého z nás a tiež na pochopenie, ktoré by malo medzi ľuďmi prevládať bez súdenia a odcudzovania. Divákom prinášam priestor na ich vlastné myšlienky a názory o jednotlivých ľuďoch vyobrazených na fotografiách.