Bc.

E
eperjesiova_2023
eperjesiova_oponent_garlatyova_A
eperjesiova_skolitel_jakubcakova_B

B

mezesova_praca
mezesova-oponent
mezesova-skolitel

B

konkol-praca-2020
konkol-bc-oponent
konkol-bc-skolitel

C

maxova-praca
Maxová_C_BC_2023_oponent

D

santova-praca
Šantová_D_Bc_2021_školiteľ
Šantová_D_Bc_2021_oponent

A

oravec_praca
oravec-Bc-A-skolitel

A

jarinova-praca


Mgr.art.

A

rachel jutka
Jutka_A_Mgr_2023_oponent

 

C

roxerova_2023
roxerova_oponent_hudec_B
roxerova_skolitel_jakubcakova_B

C

hancova_2022
hancova_oponent_sikora_C
hancova_skolitel_jakubcakova_C

B

keselicova_2020
keselicova_oponent_smejkal_B
keselicova_skolitel_jakubcakova_B

C

andraskova – práca-2019
andraskova_oponent
andraskova_skolitel

A

andrejkova-praca-2023
andrejkova_oponent
andrejkova_skolitel